blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Noardburgum
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins
Accountants
Er zijn geen accountants gevonden
Administratiekantoren
Er zijn geen administratiekantoren gevonden
Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden

Er zijn antiekwinkels gevonden in Noardburgum Antiekwinkels

Beuk
Rijksstraatweg 38
9257DT  NOARDBURGUM
0511-474033

Apotheken
Er zijn geen apotheken gevonden
Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden
Assurantietussenpersonen
Er zijn geen assurantietussenpersonen gevonden
Automatiseringsbureaus
Er zijn geen automatiseringsbureaus gevonden
Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in Noardburgum Autoreparateurs

Koop
Woudweg 6
9257RN  NOARDBURGUM
0511-473923

Autowasserijen
Er zijn geen autowasserijen gevonden
Banken
Er zijn geen banken gevonden

Er zijn basisscholen gevonden in Noardburgum Basisscholen

Immanuel CBS
Marijkepaed 2
9257VC  NOARDBURGUM
0511-472347

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden
Belastingadviseurs
Er zijn geen belastingadviseurs gevonden
Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden
Binnenvaart
Er zijn geen binnenvaart gevonden
Bloemisten
Er zijn geen bloemisten gevonden
Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden

Er zijn boekenuitgeverijen gevonden in Noardburgum Boekenuitgeverijen

Ornis
De Zwette 58
9257RR  NOARDBURGUM
0511-473589

Bouwmarkten
Er zijn geen bouwmarkten gevonden

Er zijn bouwspecialisten gevonden in Noardburgum Bouwspecialisten

Robert Braaksma Gevelrenovatie en Voegwerk
De Zwette 6
9257RP  NOARDBURGUM
0511-477788

Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden

Er zijn cafes gevonden in Noardburgum Cafes

Op īe Syl
Zevenhuisterweg 40
9257VM  NOARDBURGUM

Cateraars
Er zijn geen cateraars gevonden
Computerwinkels
Er zijn geen computerwinkels gevonden
Cv-installateurs
Er zijn geen cv-installateurs gevonden

Er zijn dakdekkers-dakconstructeurs gevonden in Noardburgum Dakdekkers-dakconstructeurs

Sjouke Veenstra
Swarte Mar 8
9257MA  NOARDBURGUM
0511-475456

Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden
Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden
Dierenwinkels
Er zijn geen dierenwinkels gevonden

Er zijn discos gevonden in Noardburgum Discos

Dancing Quatrebras B.V.
Rijksstraatweg 2
9257DT  NOARDBURGUM
0511-474600

Drankwinkels
Er zijn geen drankwinkels gevonden
Dumpzaken
Er zijn geen dumpzaken gevonden
Economisch-adviesbureaus
Er zijn geen economisch-adviesbureaus gevonden
Fietswinkels
Er zijn geen fietswinkels gevonden
Fitnesscentra
Er zijn geen fitnesscentra gevonden

Er zijn fotografen gevonden in Noardburgum Fotografen

Simon Bijlsma Natuur- en Milieufotografie
Veldmansweg 44
9257VS  NOARDBURGUM
0511-473697

Fotografiewinkels
Er zijn geen fotografiewinkels gevonden
Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden
Glazenwassers
Er zijn geen glazenwassers gevonden

Er zijn goederenvervoer gevonden in Noardburgum Goederenvervoer

Tijsma Transport
Swarte Mar 19
9257MA  NOARDBURGUM
0511-477504

Er zijn grondverzetters gevonden in Noardburgum Grondverzetters

Boer
Stateheide 38
9257MJ  NOARDBURGUM
0511-461587

Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden
Hondentrimsalons
Er zijn geen hondentrimsalons gevonden
Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden
Hotelrestaurants
Er zijn geen hotelrestaurants gevonden
Hoveniersbedrijven
Er zijn geen hoveniersbedrijven gevonden

Er zijn incassobureaus gevonden in Noardburgum Incassobureaus

GTR Incasso
S K Feitsmastraat 39
9257VX  NOARDBURGUM

Interieurbouwers
Er zijn geen interieurbouwers gevonden
Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden

Er zijn jachthavens gevonden in Noardburgum Jachthavens

Zwartkruis B.V.
Rijksstraatweg 80
9257DV  NOARDBURGUM
0511-465170

Juweliers
Er zijn geen juweliers gevonden
Kampeerterreinen
Er zijn geen kampeerterreinen gevonden
Kappers
Er zijn geen kappers gevonden

Er zijn keukenspecialisten gevonden in Noardburgum Keukenspecialisten

Haan Keukens en Badkamers
Woudweg 3-A
9257RM  NOARDBURGUM
0511-472400

Er zijn kinderopvang gevonden in Noardburgum Kinderopvang

Peuterspeelplaats Noordbergum
Hanegraaffweg 44
9257VV  NOARDBURGUM

Er zijn klusbedrijven gevonden in Noardburgum Klusbedrijven

Bosma & Jongeling Metselwerken
Marijkepaed 8
9257VC  NOARDBURGUM
0511-476485

Er zijn koeriers gevonden in Noardburgum Koeriers

Heide Koeriers
Dokter Ypeylaan 9
9257MP  NOARDBURGUM
0511-481334

Kunstwinkels
Er zijn geen kunstwinkels gevonden

Er zijn lasbedrijven gevonden in Noardburgum Lasbedrijven

Jansen
Dokter Ypeylaan 6
9257MR  NOARDBURGUM
0511-472749

Er zijn loodgieters gevonden in Noardburgum Loodgieters

Koster
Zevenhuisterweg 88
9257VN  NOARDBURGUM
0511-472468

Makelaars
Er zijn geen makelaars gevonden
Maneges
Er zijn geen maneges gevonden
Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden

Er zijn metselaars gevonden in Noardburgum Metselaars

Postma B.V.
Tsjerkepaed 16
9257WH  NOARDBURGUM
0511-472483

Er zijn meubelmakers gevonden in Noardburgum Meubelmakers

Antiekrestauratie De Jong
Rijksstraatweg 62
9257DV  NOARDBURGUM
0511-473715

Er zijn meubelstoffeerders gevonden in Noardburgum Meubelstoffeerders

Hiemstra
Woudweg 18
9257RN  NOARDBURGUM
0511-477252

Meubelzaken
Er zijn geen meubelzaken gevonden
Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden
Motorfietswinkels
Er zijn geen motorfietswinkels gevonden
Notarissen
Er zijn geen notarissen gevonden
Opinieonderzoekers
Er zijn geen opinieonderzoekers gevonden
Opticiens
Er zijn geen opticiens gevonden

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Noardburgum Organisatie-adviesbureaus

Management Adviesbureau M. V.D. Meulen
Smidspaed 10
9257DX  NOARDBURGUM
0511-472839

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden
Participatiemaatschappijen
Er zijn geen participatiemaatschappijen gevonden
Passagiersvaart-veerdiensten
Er zijn geen passagiersvaart-veerdiensten gevonden
Pensions
Er zijn geen pensions gevonden

Er zijn postorderbedrijven gevonden in Noardburgum Postorderbedrijven

Vries Watersportartikelen
Rijksstraatweg 19
9257DR  NOARDBURGUM
0511-475958

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Noardburgum Projectontwikkelaars

Postma Projectontwikkeling en Beheer Noordbergum B.V.
Tsjerkepaed 16
9257WH  NOARDBURGUM
0511-472483

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden
Publicrelationbureaus
Er zijn geen publicrelationbureaus gevonden
Rechtskundig-adviesbureaus
Er zijn geen rechtskundig-adviesbureaus gevonden

Er zijn reclamebureaus gevonden in Noardburgum Reclamebureaus

Work It Out
Zevenhuisterweg 65
9257VJ  NOARDBURGUM
0511-472044

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden
Registeraccountants
Er zijn geen registeraccountants gevonden
Reisbemiddelaars
Er zijn geen reisbemiddelaars gevonden
Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden

Er zijn religieuze-organisaties gevonden in Noardburgum Religieuze-organisaties

Pater Doesburgfonds
De Zwette 54
9257RR  NOARDBURGUM

Rijscholen
Er zijn geen rijscholen gevonden
Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Noardburgum Schilders

Eldering
Rijksstraatweg 52
9257DT  NOARDBURGUM
0511-472721

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden
Schoonmaakbedrijven
Er zijn geen schoonmaakbedrijven gevonden
Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Noardburgum Sociaal-cultureel-werk

Feestcommissie Noardburgum 50
Hanegraaffweg 42
9257VV  NOARDBURGUM

Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden
Software-producenten
Er zijn geen software-producenten gevonden
Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden
Speelgoedwinkels
Er zijn geen speelgoedwinkels gevonden

Er zijn sport-speciaalzaken gevonden in Noardburgum Sport-speciaalzaken

Schievink Mensport
Zomerweg 33-A
9257MD  NOARDBURGUM
0511-465131

Stedebouwkundig-adviesbureaus
Er zijn geen stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden

Er zijn stratenmakers gevonden in Noardburgum Stratenmakers

Meer
Zomerweg 74
9257MG  NOARDBURGUM
0511-469096

Stukadoren
Er zijn geen stukadoren gevonden
Tabakswinkels
Er zijn geen tabakswinkels gevonden
Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden
Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden
Taxibedrijven
Er zijn geen taxibedrijven gevonden

Er zijn tegelzetters gevonden in Noardburgum Tegelzetters

TW Spectaculair Tegelwerk
Zevenhuisterweg 72A
9257VM  NOARDBURGUM
0511-474875

Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden
Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden
Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden

Er zijn timmermannen gevonden in Noardburgum Timmermannen

(T.O.B.) S. de Wilde
Zevenhuisterweg 54
9257VM  NOARDBURGUM
0511-471745

Transporteurs
Er zijn geen transporteurs gevonden
Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden

Er zijn uitvaartverzorgers gevonden in Noardburgum Uitvaartverzorgers

Uitvaartvereniging Noordbergum en omstreken
Zevenhuisterweg 31
9257VH  NOARDBURGUM

Uitzendbureaus
Er zijn geen uitzendbureaus gevonden
Vakantiehuizen
Er zijn geen vakantiehuizen gevonden
Veeteelt-diensten
Er zijn geen veeteelt-diensten gevonden
Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden
Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden
Verzorgingshuizen
Er zijn geen verzorgingshuizen gevonden
Videotheken
Er zijn geen videotheken gevonden
Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden
Vloerleggers
Er zijn geen vloerleggers gevonden

Er zijn webdesigners gevonden in Noardburgum Webdesigners

Erik Baan Internet Solutions
Heidstreek 2-A
9257RS  NOARDBURGUM
0511-476783

Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden
Woningbouwverenigingen
Er zijn geen woningbouwverenigingen gevonden
Woningstoffeerderijen
Er zijn geen woningstoffeerderijen gevonden
Zitmeubel-makers
Er zijn geen zitmeubel-makers gevonden
  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid